header image
----------------------
_____MENU_____
>>__Strona Główna__<<
Msze Święte i Nabożeństwa
Ogłoszenia Parafialne
Intencje Mszalne
Adoracja Najśw. Sakramentu
Patron
Duszpasterze
Liturgiczna Służba Ołtarza
Parafia
Caritas - 1,5% podatku
Chór Parafialny
Schola Parafialna
Galeria
Pobierz
Kancelaria Parafialna
Dokumenty
Pierwsza Komunia Święta
Bierzmowanie
Pielgrzymki
Przydatne strony
Eko_Projekt ”Laudato si”
Humor
Kontakt
Informacje z Dekanatu
>>__Strona Główna__<< arrow Eko_Projekt ”Laudato si” arrow Konkurs nr 2
Konkurs nr 2
Napisał Administrator   
Pobierz w wersji PDF

Konkurs_2_kliknij_tutaj

 

REGULAMIN KONKURSU WIEDZY ,,BIO-EKO”  POD HASŁEM:

 ,, Znajdź świętego od problemu zdrowotnego”

organizowanego w ramach realizacji projektu ,, DOCENIAMY to co MAMY”

kampania edukacyjno -informacyjna  encykliki ,, Ludato si’  w trosce  o wspólny DOM”

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu jest Parafialny Zespół Caritas przy Parafii Rzymsko – Katolickiej św. Rafała Kalinowskiego, a oś. Grunwaldzkie 19 a w Mrągowie.

2. Konkurs wiedzy będzie składał się z 4 pytań konkursowych.

3. Odpowiedzi na pytanie konkursowe  należy  dostarczyć w zamkniętej kopercie do Parafii św. Rafała Kalinowskiego oś. Grunwaldzkie 19 a w Mrągowie, bądź wysłać pocztą w terminie do 29 października 2021 r.

 

§ 2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1)                Uczestnikiem Konkursu może być młodzież  w wieku szkolnym zamieszkała na terenie Parafii św. Rafała Kalinowskiego w Mrągowie oraz innych parafii na terenie miasta Mrągowo.

2)                Osoby niepełnoletnie muszą mieć podpisaną zgodę rodzica lub wychowawcy na udział w konkursie.

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest  zapoznanie się z regulaminem konkursu zamieszczonym na stronie http://www.parafia-mragowo.pl

 

§ 3

ZASADY KONKURSU I NAGRODY

 1. Przedmiotem konkursu jest udzielenie poprawnej odpowiedzi na zestaw  4 pytań  zadanych przez Organizatora.

  2. Nagrodę  otrzyma 5 osób, które jako pierwsze dostarczą lub prześlą prawidłową odpowiedź na pytanie konkursowe.

 3. Nagrodami w Konkursie są płyty z muzyką relaksacyjną.

4. Wszelkie  wątpliwości  dotyczące  zasad  Konkursu,  postanowień  jego  Regulaminu  i interpretacji rozstrzyga Organizator. 

5. Zdobywca  nagrody  zostanie  powiadomiony  o  wygranej,  w przeciągu  7  (siedmiu)  dni  poprzez kontakt telefoniczny, dzwoniąc na wskazany przez niego w trakcie Konkursu numer telefonu.

6.  Za przekazanie nagród zwycięzcom odpowiedzialna będzie koordynator merytoryczny projektu.

 

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, wieku, miejscowości zamieszkania, numeru  tel. kontaktowego uczestnika lub rodzica/opiekuna (w celu umówienia terminu i miejsca przekazania nagrody). 

2.  W  Konkursie  wezmą  udział  tylko  te  odpowiedzi,  które  będą  zawierały  powyższe informacje, wszystkie pozostałe odpowiedzi nie będą brane pod uwagę.

3.  Podane  dane  będą  przetwarzane  wyłącznie  w  celu  przeprowadzenia  niniejszego  Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.  

 

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Organizator  jest  uprawniony  do  zmiany  postanowień  niniejszego  Regulaminu,  o  ile  nie  wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.

 

                                                                                Zał. Nr 1 do Regulaminu konkursu  

                                                           ,, Znajdź świętego od problemu zdrowotnego”

 

 

Zestaw pytań:

 

1.     Który święty jest patronem ekologów?

 

2.     Do którego świętego możemy zwrócić się o pomoc w problemach zdrowotnych dotyczących:

a)     bolącego serca

b)     problemów na tle nerwowym

c)     chorego gardła

d)     bolącego zęba

 

3.     Dlaczego i od kiedy święty Franciszek jest patronem przyrody?

 

4.     Z jakimi problemami zdrowotnym możemy zwrócić się do św. Rocha ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula RODO

w stosunku do uczestników Konkursów „BIO-EKO”

 

Informujemy:

1.     Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO”, jest:

2.     Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu  jest Parafialny Zespół Caritas przy Parafii św. Rafała Kalinowskiego oś. Grunwaldzkie 19 a w Mrągowie.

1)                 Dane osobowe osoby biorącej udział w konkursie będą przetwarzane w celu  przeprowadzenia i promocji Konkursu „BIO-EKO”, opublikowanie nazwiska uczestnika

2)                 (art.6 ust. 1lit.a RODO); w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez  Administratora – podstawą prawną konkursu w przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia w konkursie.

3)                 Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tej sytuacji jest udzielona zgoda przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes  Administratora ( art.6 ust.1 lit. F RODO)

4)                 Dane osobowe uczestnika konkursu nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

5)                  Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez uczestnika konkursu zgody na przetwarzanie danych osobowych lub upływu okresu przedawnienia roszczeń.

6)                 Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez podany kontakt do Administratora.

7)                  Ponadto uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgoda opiekuna do klauzuli dla osób niepełnoletnich:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych....................................................................... osoby

niepełnoletniej, której jestem prawną opiekunką/ prawnym opiekunem i innych danych zawartych w

zgłoszeniu udziału w Konkursie   w celu przeprowadzenia konkursu organizowanego przez Parafialny Zespół Caritas przy Parafii św. Rafała Kalinowskiego oś. Grunwaldzkie 19 a w Mrągowie

 

 

   ..............................................................................................................

   (imię i nazwisko opiekuna osoby niepełnoletniej, data, miejscowość)